هرم مازلو(مزلو) – Maslow Pyramid – الف)تجزیه و تحلیل بیوگرافی

چاپ مقاله

هرم مازلو – Maslow Pyramid

الف)تجزیه و تحلیل بیوگرافی

مهمترین محدودیت نظریه مزلو مربوط به روش شناسی وی است. مزلو ویژگیهای افراد خودشکوفا را از روی آوردن روشی کیفی به نام تحلیل بیوگرافی تنظیم کرد.مهمترین محدودیت نظریه مزلو مربوط به روش شناسی وی است. مزلو ویژگیهای افراد خودشکوفا را از روی آوردن روشی کیفی به نام تحلیل بیوگرافی تنظیم کرد.

او به زندگینامه ها و نوشته های 18 نفری نگاه کرد که به عنوان خودشکوفا شناخته می شدند. از این منابع، او لیستی از ویژگی هایی را که به نظر می رسد برای این گروه خاص از افراد مشخص است، در مقایسه با افراد دیگر به طور کلی، تهیه کرد.

از دیدگاه علمی، مشکلات زیادی با این رویکرد خاص وجود دارد. در ابتدا، می توان استدلال کرد که تجزیه و تحلیل بیوگرافی به عنوان یک روش بسیار ذهنی است زیرا کاملاً بر اساس نظر محقق استوار است. نظر شخصی همیشه مستعد سوگیری است که از اعتبار هرگونه اطلاعات بدست آمده می کاهد. بنابراین تعریف عملیاتی مزلو از خودشکوفایی نباید کورکورانه به عنوان یک واقعیت علمی پذیرفته شود.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید