مدیریت ارتباط بامشتری – Improving CRM within a firm

چاپ مقاله

Customer Relationship Management

Improving CRM within a firm – بهبود CRM در یک شرکت

برای شرکت هایی که سیستم های CRM قوی ایجاد کردند مهم است که هوش ارتباطی را با

مخاطبین بهبود بخشند.

یک شرکت باید تشخیص دهد که چه افرادی را با چه روابطی برای مخاطبین خود، در نظر بگیرند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید