رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت سوم-کاربرد رنگ-ج)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم-کاربرد رنگ

ج:طراحی محصول

رنگ یکی از قدرتمندترین ابزارها در طراحی می باشد و تأثیر روانی قدرتمندی بر مغز مخاطب ایجاد می کنند.

همان رنگ می تواند تأثیر متفاوتی بر روی گروه های مختلف مردم بگذارد. از این رو ، رنگ در تعیین اهداف تجاری محصول را دارد.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید