رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ج :رنگ یاسی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ج :رنگ یاسی

ياسی، يك رنگ آسمانی است بنفش ملايم يا همان ياسی، رنگی است كه می تواند چهرهای معنوی به تبليغ شمابدهد.اين رنگبار معنايی مثبتی رامنتقل می كند، لوكس و زيباست و در ناخودآگاه مخاطب، احساس اصالت، صداقت و كيفيت را به جريان می اندازد . البته بنفش رنگی است كه حالات درون گرايانه را هم درخوددارد ؛اما اگر بخواهيدبارمثبت ومعنوی اش راتقويت كنيد ،می توانيد آنرا كنار رنگ سفيدبه كارببريد .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید