رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت سوم-کاربرد رنگ-ح) ويژگي رنگ ها

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم – کاربرد رنگ

ح:دسته بندی رنگها (ويژگي رنگ ها)

قرمز:
سمبول گرايش های زمينی و دنيوی – عشق – خون – شهادت – پايداری – خشم – غرور – خودخواهی – خطر -جنگجويی – شورش و همرنگ سياره مريخ است.

آبي :
نماد عرفان و روشنفكری – روح – درون – شكيبايی – فضای بيكران – فروتنی – تحمل و معنويت است .

زرد :
مظهر علم و خرد – انديشه – آخرت – فهم و دانايی – نور و روشنی – هوشياری  – كار و حركت – پادشاهی و سلطنت – خورشيد- مهربانی – و مهمان نوازی است .

نارنجی :
نماد جوانی وشادابی – گرما – فعاليت – بلوغ – غرور – نشاط و خود نمايی است .

سفيد :
مظهر برف – روز – روشنی – تابناكی – پاكی – بهداشت – صبر – صداقت – معنويت – پرهيز كاری – حركت – تقوا است .

سبز:
امنيت – اميدواری – رشد – جوانه زدن – تجديد حيات طبيعت – تولد و زندگی – رستاخيز – آرامش – بهار وخوش قلبی است .

بنفش :
برابر تعادل – رنگ ابهام – مرموز – ولرم – خيال انگيز – تنهايی – ترس زياد و اسرار آميز است .

سياه:
نماد جهل – فنا – نا آشنايی – ابهام – تاريكی – نيستی – مرگ – سكون – نادانی – ظلمت – پيچيدگی و محبوس بودن است .

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید