بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ل)با اینترنت اشیا می توان، تعیین کرد که کدام داده از این

حجم انبوهی که بدست آمده برای بازاریابی مفید است.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید