بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ط)با اینترنت اشیا می توان، نقش کلیدی در ایجاد یک محیط مساعد برای نوآوری، انطباق و موفقیت کسب و کار را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید