بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ح) اطلاعات بدست آمده (بازاریابی) از اینترنت اشیا از جمله عوامل اجتماعی،

اقتصادی و نیازهای مصرف کنندگان را بررسی کرده و از نتایج بدست آمده،

برنامه بازاریابی را برنامه ریزی و سپس اجرا کنیم.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید