بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ق)بوسیله اینترنت اشیا می توان، با بررسی الگوهای کاربردی یک مشتری، تولیدکنندگان برنامه ریزی دقیق تری را برای ارائه محصول برنامه ریزی کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید