بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ظ)اینترنت اشیا با مطالعات مفهومی مشخص می کند تا یک نمای کلی را توسعه دهدبه ویژه برای بخش تولید.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید