بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

خ)با فناوری اینترنت اشیا، سازمان ها برای ادغام بهتر تولید صنعتی محصول خود به کاربران نهایی متمرکز شدند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید