بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ب)نتایج بازاریابی محصول جدید بوسیله پشتیبانی مشتری (CRM&IOT) به این موضوع کمک می کند که، اهداف CRM با سایر استراتژی ها برای رشد و موفقیت کسب و کار ختم شود.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید