بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ف) برنامه های تلفن هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا، نه تنها راحتی را برای مشتریان، بلکه برای آنها فرصتی برای بهبود بیشتر روابط با مشتریان فراهم می کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید