بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ن)اطلاعات بدست آمده از اینترنت اشیا علاوه بر داده های موقعیت جغرافیایی، داده های اجتماعی و اقتصادی یا روانشناختی خواهد بود که بهبود فرآیند، توسعه محصول جدید را میسر می کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید