اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things – تاریخچه اینترنت اشیا

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

تاریخچه اینترنت اشیا:

ایده افزودن حسگرها و هوش به اشیاء اساسی در طول دهه های 1980 و 1990 مورد بحث قرار گرفت

(احتمالاً بسیار قبلی نیز وجود داشته ولی نه بصورت جدی)، اما به غیر از برخی پروژه های اولیه از جمله

دستگاه فروشنده متصل به اینترنت پیشرفت به کندی انجام شد. زیرا زیرساخت فناوری تراشه ها، بسیار

بزرگ و حجیم بودند و راهی برای ارتباط موثر اجسام وجود نداشت.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید