اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/ب-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند

در یک شهر هوشمند یک طرح می تواند شامل خدمات اجتماعی منطقه ای باشد،

به عنوان مثال: از سنسورهایی برای کمک به سالمندان استفاده می کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید