اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/ اینترنت اشیا و جنگ سایبری

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

جنگ سایبری و اینترنت اشیا

اینترنت اشیا محاسبات را فیزیکی(اجرایی) می کند. بنابراین اگر مسائل 

مربوط به دستگاه های اینترنت اشیا اشتباه پیش برود، می تواند عواقب 

عمده ای در دنیای واقعی داشته باشد چیزی که کشورهایی که استراتژی های

جنگ سایبری خود را برنامه ریزی می کنند، اکنون آن را در نظر گرفته اند.

ترموستات ها، دوربین ها و اجاق گازهای متصل می توانند هم برای جاسوسی از شهروندان

 یک کشور دیگر و هم برای فاجعه انسانی در صورت هک شدن استفاده شوند.

افزودن عناصر کلیدی زیرساخت های حیاتی ملی (مانند سدها، پل ها و عناصر شبکه برق)

به اینترنت اشیاء، امنیت را تا حد ممکن ضروری می سازد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید