اینترنت اشیاء(IoT) / ج-IOT بدون 5G

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ج-IOT بدون 5G

در IOT بدون 5G بایدارتباطات ماهواره ای را در نظر بگیریم، به ویژه برای مناطق روستایی که، تراکم جمعیت نسبتا کمی دارند. 

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید