اینترنت اشیاء(IoT) / ب-IOT بدون ۵G

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-IOT بدون ۵G

همه دستگاه‌های IoT به ۵G نیاز ندارند.

در حال حاضر تنها نیمی از دادها به مراکز

 منتقل می شود.

این امر به غیر از ۵G امکان پذیر می باشد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید