اینترنت اشیاء(IoT) / ب-فروپاشی صنعت با 5G و IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-فروپاشی صنعت با 5G و IOT

 با تکنولوژی 5G و IoT در تولید و زنجیره تامین یکپارچه،

کارخانه ها به هم متصل می شوند.

کاهش هزینه ها و افزایش چابکی فناوری ها اتوماسیون 

و هماهنگی فرآیندهای تولید را در واحدهای پراکنده از نظر

جغرافیایی و سازمانی امکان پذیر

می شود. 

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید