اینترنت اشیاء(IoT) /ب-آینده اینترنت اشیا

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-آینده اینترنت اشیا

بدون استاندارد و امنیت یک مسئله مداوم، در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگوار امنیتی در اینترنت اشیا خواهیم بود.
همانطور که تعداد دستگاه های متصل همچنان در حال افزایش است، محیط زندگی و کار ما مملو از محصولات هوشمند می شود.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید