اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

مشاور تبلیغات، کسب و کار و تدوین استراتژی

digital, internet of things, internet, technology, icon, global, globe, sphere, earth, worldwide, planet, data, network, connection, wireless, design, hi tech, tech, sci fi, medical, healthcare, business, traffic, banwidth, access, financial, convenience, map, world map, multimedia, sysytem, graphic, theme, circular, perspective, dynamic, dimension, vector, illustration, concept, innovation, innovative, hologram, blue, gradient, power, energy, vector, illustration, computing, computer, telephone, mobile, camera, loading, information, telecoms, communication, logo, symbol, halftone, space, compostion,

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ب) با اینترنت اشیا می توان، داده ها بدست آمده را برای تبلیغات، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید