اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه تبلیغات:

ث) با اینترنت اشیا می توان،

حجم عظیمی از داده ها

را برای تبلیغات

برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید