اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ج) با اینترنت اشیا می توان، حسگرها و محرک‌های تعبیه‌شده در اشیاء فیزیکی را برای برنامه های بازار یابی و تبلیغات، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید