اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

همانطور که دنیای ما در حال دیجیتال شدن است، بازاریابی دیجیتال راه خود را به زندگی ما باز می کند. اینترنت اشیا موضوع داغی است زیرا می توان آن را با تبلیغات ترکیب کرد تا نتایج مثمر ثمری ایجاد کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید