اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

ج-اینترنت اشیا رویکردهای بازاریابان را نسبت به مشاغل تغییر می دهد.

زیرا آنها از اطلاعات که بدست آمده، می توانند برای دستیابی به مخاطبان

 هدف خود به شیوه ای شخصی تر و مؤثرتر استفاده کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید