اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

ب-جنرال الکتریک نرم افزاری به نام Predix ارائه داده، که با آن نرم افزار دادهای بدست آمده را با داده های سنتی ترکیب

می کند و سپس نیازهای تعمیر و نگهداری را پیش بینی کند. سپس می توان آگهی های مربوط به تعمیر را برای مخاطب ارسال کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید