بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (Marketing and advertising with the IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ب)با اینترنت اشیا می توان، نرفتن مصرف کننده به سمت رقبا را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

 

  نظرات

پاسخی بگذارید