بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ط) با اینترنت اشیا می توان، داده هایی مانند:

مکان، شرایط بهداشتی، ترجیحات

 خرید و فعالیت های مخاطب را،

برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

 

  نظرات

پاسخی بگذارید