بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ر)با اینترنت اشیا می توان، اطلاعات نظارتی شستشو لباسها را از طریق تلفن هوشمند مشتری در مورد نحوه استفاده از آن را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید