بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

Driverless car, future car.

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ث)با اینترنت اشیا می توان، شبکه و ارزش تبدیل اطلاعات را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

  نظرات

پاسخی بگذارید