بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

م)با اینترنت اشیا می توان، داده هایی که بوسیله CRM از جمله مشخصات مشتری (شامل جمعیت شناسی مشتری و
جغرافیا)، ترجیحات مشتری، الگوی سودمندی، زمان استفاده از محصول و غیره که بدست آمده را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید