بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

د)بوسیله اینترنت اشیا می توان، داده های مشتری را در هر سطح

تجزیه و تحلیل کرد و برای توسعه محصولات برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید