بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ر)بوسیله اینترنت اشیا می توان، پشتیبانی از مدیریت صحیح محصول و جلوگیری از عملکرد ضعیف محصولات را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید