بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

هـ)اینترنت اشیا اهمیت فزاینده ای برای بقا و سودآوری شرکت ها، به ویژه در بلندمدت است.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید