بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ل)با پیشرفت تکنولوژی، محصولات فیزیکی خانگی در حال تبدیل شدن به تکنولوژی اینترنت اشیا هستند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید