بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

د) اینترنت اشیا پدیده ای است، با پیوند دادن اشیا با استفاده از اینترنت از طریق برچسب های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID).

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید