بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

الف)اینترنت اشیا، پیامدهای توسعه محصول، پشتیبانی محصول و مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص می کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید