بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ذ)اینترنت اشیا برای ایجاد عملکرد برتر شرکت ها، اثربخشی توسعه استراتژی های بازاریابی رابطه مند را مشخص می کند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید