بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ق)برای فرآیند توسعه محصول جدید می توانیم داده های

  واقعی و عمیق که بوسیله اینترنت اشیا در مکان و زمان

استفاده از محصول بدست آمده را بررسی و سپس آن

محصول را ارائه کنیم.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید