بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ذ)با اینترنت اشیا می توان ،سیستم ها و فرآیندهای تجزیه و تحلیل، را برای تولید نتایج بازاریابی برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید