اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

هـ)به طور خاص، توانایی هماهنگ کننده تبلیغات اینترنت

اشیا برای استفاده از دستگاه های اینترنت اشیا و شناسایی

کاربر از طریق انگشت نگاری دیجیتال، راه را برای استراتژی های

تبلیغاتی جدید باز می کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید