اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ب)برای دستیابی ارسال و ارائه تبلیغات، هماهنگ کننده تبلیغات اینترنت اشیا از چندین جزء فرعی استفاده می کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید