اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ز)تبلیغات اینترنت اشیا با بهره گیری از سه ویژگی کلیدی اینترنت اشیا 1-تنوع دستگاه. 2-اتصال بالا و مقیاس پذیری. 3-تبلیغات اینترنتی سنتی را افزایش می دهد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید