اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ض)اینترنت اشیا را می توان در چندین توپولوژی شبکه مختلف پیکربندی کرد، که نیاز به استفاده از معیارهای شبکه مختلف برای مشخص کردن ترافیک اینترنت اشیا و شناسایی موفقیت آمیز دستگاه ها و کاربران دارد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید