اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ر)IOT مهمترین الزامات اینترنت اشیا را با مدل معروف تبلیغات اینترنتی تطبیق می دهد تا اکوسیستم تبلیغاتی جدید اینترنت اشیا را فعال کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید