اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ع)توزیع کننده تبلیغات نقش مهمی در تصمیم گیری اینکه

چه نوع تبلیغات برای تولید، به دستگاه های مختلف و اینکه

چگونه آن تبلیغات می تواند به کاربر ارائه شود را دارد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

 

  نظرات

پاسخی بگذارید