نوشته هایی با برچسب "هرم مزلو ،Maslow Pyramid"

دوشنبه 13 سپتامبر 2021

هرم مازلو(مزلو) – Mas...

هرم مازلو - Maslow Pyramidمزلو در سال 1943اظهار داشت که نیازهای انسان در یک سلسله مراتب مرتب شده است: این کاملا ...

ادامه مطلب
شنبه 11 سپتامبر 2021

هرم مازلو(مزلو) – Mas...

هرم مازلو - Maslow Pyramidب)نیازهای کمبود در مقابل نیازهای رشد  مدل پنج مرحله ای که در قسمت الف گفته شد را ...

ادامه مطلب