نوشته هایی با برچسب "اینترنت اشیاء Internet of Things ،IoT"

شنبه 15 ژانویه 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استرا...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT 1-بازاریابی مبتنی بر حساب هدفمند (ABM) Targeted Account-Based ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 4 ژانویه 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر ای...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال د-ردیابی اطلاعات ردیابی اطلاعات از دستگاه های اینترنت اشیا، به بازاریابان ...

ادامه مطلب
یکشنبه 2 ژانویه 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر ای...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال ج-جمع آوری اطلاعات دستگاه های هوشمند به بازاریابان اجازه می دهد، تا ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء نقش اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال الف-توسعه محصول با کمک اینترنت اشیا، بازاریابان دیجیتال می توانند درک ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 30 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر ای...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال ج-توسعه اینترنت اشیا بر دنیای دیجیتال مارکتینگ، به بازاریابان اجازه می ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر ای...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال ب-با کمک پایگاه اطلاعات مشتریان، بازاریابان دیجیتال  می توانند بینش بازاریابی بهتری ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 28 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر ای...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال الف-دستگاه‌های اینترنت اشیا به تبادل داده‌ها کمک می‌کنند، اینترنت اشیا به جمع‌آوری ...

ادامه مطلب
دوشنبه 27 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند تبلیغات و اینترنت اشیا روش جدید تلبیغ بازاریابان ب-بازاریابان با تبلیغات ...

ادامه مطلب
یکشنبه 26 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند تبلیغات و اینترنت اشیا روش جدید تلبیغ بازاریابان الف-ما تلویزیون را ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند تبلیغات و اینترنت اشیا ارتباط  اینترنت اشیا با مردم از ...

ادامه مطلب