نوشته هایی با برچسب "اتوماسیون نیروی فروش ،crm ،sales force automation in crm"

Customer Relationship Managementز)  CRM عملیاتی - بخش اولاتوماسیون نیروی فروش (Sale force automation) :اتوماسیون نیروی فروش با تمام مراحل چرخه ...

ادامه مطلب